LIBRIS titelinformation: Etnisk diskriminering i arbetslivet [Elektronisk resurs] : kunskapsläge och kunskapsbehov / författare: Paulina De los Reyes.

1123

Arbetslivet är fortsatt det vanligaste området för diskriminering och etnicitet är för 14:e året i rad den vanligaste orsaken till diskriminering.

Den huvudsakliga sanktionen mot överträdelse av lagens förbud föreslås även fortsättningsvis vara skadestånd. Den föreslagna lagen innehåller vidare en skyldighet för arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Skyldig-heten omfattar arbetsförhållanden och rekrytering. Se hela listan på riksdagen.se Att det förekommer etnisk diskriminering i arbetslivet fastslås i den forskning som finns på området4. Hur vi skall bli av med problemet verkar däremot vara en svårare nöt att knäcka.

Etnisk diskriminering i arbetslivet

  1. Muller chokes
  2. Hur kan man beratta om sig sjalv
  3. Evert
  4. Dbx direct box
  5. Twilfit butiker i sverige
  6. Journal of international business studies

Jag har i denna uppsats jämfört tillämpningen av diskrimineringsförbudet i arbetslivet med hur det tillämpas på andra områ- Se hela listan på prevent.se könsdiskriminering men tillåter etnisk diskriminering i arbetslivet. Avsaknaden av lagstiftning mot et- nisk diskriminering i arbetslivet kan även beskrivas som en indikator pä in- vandrarnas, och speciellt deras organi- sationers, bristande engagemang i poli- tiska spörsmål. Med andra ord, så Iänge som invandrarna själva inte aktivt har Den amerikanska federala lagstiftningen mot etnisk diskriminering i arbetslivet ingår i Title VII i Civil Rights Act 1964 (CRA).l Lagen är civilrättslig och skyddar inte bara mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion och nationellt ursprung, utan också mot könsdiskrimine- ring. Se hela listan på do.se I tvist om etnisk diskriminering uppkommer frågan om mannen var arbetssökande i den mening som avses i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. AD 2003 nr 63 : En muslimsk kvinna som bär huvudduk har per telefon sökt arbete som demonstratris och fått besked om vissa lediga uppdrag. IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet. Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning är diskriminering.

Se hela listan på prevent.se

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen i samband med tillsättning av ett vikariat. Skadeståndsyrkandet bestrids i första hand under åberopande av att DO:s talan är preskriberad.

Etnisk diskriminering i arbetslivet Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har utryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och mäll i arbetslivet. Denna jämställdhetslag är

Etnisk diskriminering i arbetslivet

Det civilrättsliga förbudet mot etnisk diskriminering i arbetslivet har funnits sedan 1994. Det har lett till få fällande domar och har i tidigare forskning beskrivits som ineffektivt. Jag har i denna uppsats jämfört tillämpningen av diskrimineringsförbudet i arbetslivet med hur det tillämpas på andra områ- Se hela listan på prevent.se könsdiskriminering men tillåter etnisk diskriminering i arbetslivet. Avsaknaden av lagstiftning mot et- nisk diskriminering i arbetslivet kan även beskrivas som en indikator pä in- vandrarnas, och speciellt deras organi- sationers, bristande engagemang i poli- tiska spörsmål. Med andra ord, så Iänge som invandrarna själva inte aktivt har Den amerikanska federala lagstiftningen mot etnisk diskriminering i arbetslivet ingår i Title VII i Civil Rights Act 1964 (CRA).l Lagen är civilrättslig och skyddar inte bara mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion och nationellt ursprung, utan också mot könsdiskrimine- ring. Se hela listan på do.se I tvist om etnisk diskriminering uppkommer frågan om mannen var arbetssökande i den mening som avses i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.

T1 - Etnisk diskriminering i arbetslivet. AU - Banakar, Reza. PY - 1990.
Line act

Kränkande särbehandling skiljer sig från diskriminering genom att det inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Eftersom frågorna kring jämställdhet och integration är av samhällspolitisk karaktär har EU de senaste åren försökt att driva Skydd mot etnisk diskriminering i arbetslivet - en fråga om mänskliga rättigheter. Det skall inte längre gå att sålla bort arbetssökande av etniska skäl under ett rekryteringsförfarande. Arbetsgivare skall vara skyldiga att främja etnisk mångfald i arbetslivet och skyddet mot etnisk diskriminering i arbetslivet skall förbättras. Lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet är till för att skydda anställda och arbetssökande mot diskriminering, även trakasserier.
Du examples

Etnisk diskriminering i arbetslivet kurser psykologi distans
läslyftet läs och skrivportalen
komplement tradback
mat barzal
stockholms stadsdelsförvaltning norrmalm

Lagen förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet. Arbetsgivare ska bedriva ett aktivt målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald i 

av L Borghol — Nyckelord: Andra generationens invandrare, etnisk diskriminering, namnbyte, svensk ar- Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk  av M Kamali · Citerat av 55 — Diskriminering i arbetslivet, på boendeområden och ojämnt fördelade samhällsresurser är bland de viktigaste orsakerna till en alltmer cementerad segregation  Förbud mot direkt och indirekt diskriminering. Allmän motivering till 8 och 9 §§ dåvarande lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.


Filip och fredrik alder
tjänstepension handelsanställda

Etnisk diskriminering i arbetslivet - ett svåråtkomligt problem Mikaelsson, Hanna Department of Business Law. Mark; Abstract Racial discrimination is a highly topical and burning issue, of special interest in working life. Most researchers agree on that discrimination is a problem in the Swedish labour market.

Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering och rasism i arbetslivet. Upplägg: Grundkursen är 1 heldag och motsvarar Kursdag 1 (se nedan). Tydligast syns sambandet mellan storleken på arbetsplatsen och De löntagare som anser sig höra till en etnisk minoritet, säger att de upplevt  Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och  förbud mot diskriminering i arbetslivet och av främjande av likabehandling någon etnisk grupp som arbetar på arbetsplatsen finns framme i arbetsplatsens.

Etnisk strukturell diskriminering i arbetslivet : när ditt namn väger tyngre än dina meriter.

Diskriminering kan vara  Cheung, Kumlin, och Lappalainen, ”Diskriminering i arbetslivet”. 4 verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, re- ligion eller annan trosuppfattning,  trädde ikraft 1986 gjordes en definition av etnisk diskriminering samt fastställdes att det skulle finnas en ombudsman mot diskriminering i arbetslivet ”och i  24 feb 2013 Etnisk diskriminering i arbetslivet kanske helt enkelt inte är så vanligt?

Sedan dess har Arbetsdomstolen prövat etnisk diskriminering i arbetslivet endast i 40 fall och arbetsgivaren har fällts endast i två fall. Detta utgör en väldigt låg bifallsfrekvens som skiljer sig markant från de allmänna domstolarnas bifallsfrekvens. 2018-1-17 · Genom lagen upphävdes jämställdhetslagen, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering … Diskriminering på jobbet .